Welkom op de website van Stichting familie Millenaar


Welcome on the website of the Millenaar foundation


Het laatste nieuws:

Nadat we op deze website vele jaren heel veel wetenswaardigheden, foto’s en de zeer uitgebreide stamboom van onze familie Millenaar met u konden delen, is dit met de huidige privacywetgeving jammer genoeg niet meer mogelijk.

Het bestuur was helaas genoodzaakt dit allemaal offline te halen en daarom ziet de website er nu erg leeg uit.

Aan het uitbreiden hiervan wordt gewerkt.


Onze stamboom bestaat uiteraard nog steeds en u kunt alle wijzigingen doorgeven via stamboom@millenaar.org waarna wij voor actualisering van de gegevens zullen zorgen.


We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om toch geïnteresseerden toegang tot deze stamboom te geven, mogelijk via een besloten omgeving of met afscherming van een gedeelte van de meer recente gegevens.


Jos Millenaar

Voorzitter.

 

 

 

After we had been able to share many interesting facts, photos and the extensive family tree of our Millenaar family on this website for many years, this is unfortunately no longer possible with the current European privacy legislation.

The board was forced to take all of this offline and that is why the website now looks very empty.

Work is being done to add more new content.

Our family tree still exists, of course, and you can pass on any changes at stamboom@millenaar.org, after which we will ensure that the data is updated.

We are investigating the possibilities of giving interested parties access to this family tree, possibly through a closed environment or by partially blocked content.


Jos Millenaar

Chairman.

Ontstaan:

De Stichting familie Millenaar is op 26 september 1985 bij notariële akte opgericht te Rotterdam. De Stichting werd opgericht door:

de heer Christoffel Millenaar, wonende te Heemskerk en

de heer Dirk Jan Millenaar, wonende te Hilversum.

Zij verklaarden ten overstaan van notaris Mr. Jan Gerard Millenaar 'bij deze' een stichting in het leven te roepen. Tevens werden de statuten vastgesteld.

 

Doel:

Het (doen) publiceren van de genealogie en de geschiedenis van het geslacht Millenaar, casu quo van de stamvader(s) daarvan en zijn nakomelingen.

Het opsporen en registreren en zo mogelijk in eigendom, bezit of bewaring verkrijgen van voorwerpen, documenten en afbeeldingen, die voor het geslacht Millenaar van historische betekenis zijn.

Tot behoud voor het nageslacht van het hiervoor genoemde, het onderbrengen daarvan in een veilige bewaarplaats.

Het registreren en bij daartoe geëigende omstandigheden bevorderen van de instandhouding van oude gebouwen en ander onroerend, die voor het geslacht Millenaar van historische betekenis zijn;

Al hetgeen in breder verband dienen kan ter bereiking van de genoemde doelstellingen.

 

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

Het (doen) uitvoeren van genealogische en historische onderzoekingen omtrent het geslacht Millenaar.

Het beschrijven van alle levende leden van het geslacht Millenaar en het aan hen bekend maken van het bestaan en de doelstellingen van de Stichting.

Het houden van familiebijeenkomsten.

Het onderhouden van contacten met de leden van het geslacht Millenaar, mede die in het buitenland wonen.

Het verkrijgen van gelden ten einde de doelstellingen te kunnen realiseren en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt en door alle andere geoorloofde middelen.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

 

In de statuten is verder geregeld:

benoeming en ontslag van bestuursleden (artikel 3);

taak en werkwijze van het bestuur (artikel 4);

vertegenwoordiging van de Stichting (artikel 5);

vergaderingen en besluitvorming van het bestuur (artikelen 6, 7 en 8);

de financiële middelen (artikel 9);

boekjaar en jaarstukken (artikel 10);

recht op inzage casu quo bezichtiging (artikel 11) en

statutenwijziging en ontbinding (artikel 12).

 

De eerstoptredende leden van het bestuur, door de oprichters in de akte benoemd:

Dirk jan Millenaar; voorzitter

Christoffel Millenaar; secretaris

Nienke Millenaar-Van Eijk, van beroep röntgenlaborante, wonende te Aalsmeer; penningmeester

Jan Millenaar, van beroep opzichter plantsoenendienst, wonende te Woerden; bestuurslid en

Pieter Timmerman, van beroep bevrachter, wonende te Hoofddorp; bestuurslid.

 

De Stichting familie Millenaar (voor onze familieleden in het buitenland: Millenaar Foundation) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooiland te Hilversum onder nummer 41193353.

 

Ontstaan en doel van de stichting:

Privacyverklaring:
We vinden jouw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over jouw rechten in het beheren van die informatie. Daarom hier een korte uiteenzetting over onze privacyverklaring.

Omdat er door de wijziging in de privacywetgeving tegenstellingen zijn ontstaan tussen onze doelen en de wet, proberen we zo goed mogelijk aan de doelstellingen te voldoen, binnen het wettelijk kader.

Deze wijzigingen hebben we doorgevoerd om te voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR), een wet die is aangenomen in de Europese Unie. En omdat wij vinden dat alle eigenaren van informatie op onze website (www.millenaar.org) of in de Millenaar Koerier recht hebben op deze bescherming voeren we deze wereldwijd door.

Zo beschermen we jouw persoonsgegevens. We hebben die gegevens nooit verkocht aan derden en dat zullen we ook nooit doen.

Als je vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van je gegevens, neem dan contact op met ons via info@millenaar.org. We staan voor je klaar.

Hiermee voldoen we aan de hoge eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Europese Unie. Daarvoor hebben we onze privacyverklaring aangepast. We blijven de taal vereenvoudigen en het jargon verwijderen om onze privacyverklaring beter leesbaar en begrijpelijk te maken.

   Stichting familie Millenaar


       Millenaar foundation


Meer over ons via onderstaande knop.


To learn more about us, please push the button below.

FOLLOW US

FOTO'S

Serie 1

Serie 2